Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu store.emtecko.cz

 

  1. Základní informace

 

01.01.    Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webové stránce www.eshop.emtecko.cz (v těchto obchodních podmínkách také jako „Internetový obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v právním vztahu založeném Kupní smlouvou a/nebo v souvislosti s touto Kupní smlouvou.

 

01.02.    Prodávajícím pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí obchodní společnost Moraviatel a.s., se sídlem Havlíčkova 2959/7, 796 01 Prostějov, IČO 292 61 988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddílu B, vložka 6288 (v těchto obchodních podmínkách také jako „Prodávající“).

 

01.03.    Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu.

 

01.04.    Kupujícím pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu jako kupující (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupující“).

 

01.05.    Spotřebitelem pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Kupující, který je fyzickou osobou spotřebitelem, to je osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v těchto obchodních podmínkách také jako „Spotřebitel“).

 

01.06.    Zbožím se rozumí veškeré výrobky, nabízené Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (v těchto obchodních podmínkách také jako „Zboží“).

 

01.07.    Kupní smlouvou pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí kupní smlouva uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v těchto obchodních podmínkách také jako „Občanský zákoník“), a podle dalších příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách, a jejichž předmětem je Zboží vybrané Kupujícím v Objednávce (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupní smlouva“).    

 

  1. Uzavření Kupní smlouvy

 

02.01.    Webové stránky Internetového obchodu obsahují informace o Zboží nabízeném Prodávajícím k uzavření Kupní smlouvy, a to včetně, nevyplývá-li z povahy konkrétního Zboží jinak, označení a názvu Zboží, jeho vlastnostech, velikosti balení, jeho ceně (včetně daně z přidané hodnoty), případných poplatků a dostupnosti Zboží.

 

02.02.    Zboží, které je prezentováno na webové stránce Internetového obchodu, představuje nabídku Prodávajícího ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku s výhradou vyčerpání zásob Zboží nebo jiné skutečnosti na straně Prodávajícího.

 

02.03.    Kupující učiní právně závazné jednání k uzavření Kupní smlouvy odesláním Objednávky; odesláním Objednávky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí následující úkony Kupujícího na webové stránce Internetového obchodu:

 

a/    výběr požadovaného Zboží (vložení Zboží do tzv. „košíku“) (v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednané Zboží“); a zároveň

b/    řádné vyplnění všech údajů o osobě Kupujícího, které požaduje Prodávající vyplnit na objednávkovém formuláři (v těchto obchodních podmínkách také jako „Formulář“); a zároveň

c/    zvolení způsobu úhrady Kupní ceny (podle bodu 03.03. těchto obchodních podmínek); a zároveň

d/    zvolení způsobu dodání (podle bodu 04.01. těchto obchodních podmínek); a zároveň

e/    souhlas a potvrzení o seznámení se s těmito obchodními podmínkami, provedené v internetovém obchodě zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto souhlasu; a zároveň

f/     souhlas a potvrzení o seznámení se s dalšími dokumenty, jimiž se bude Kupní smlouva řídit, bude-li tak stanoveno Prodávajícím, provedené v internetovém obchodě zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto souhlasu; a zároveň

g/    seznámení se s dalšími dokumenty, s nimiž musí být Kupující seznámen v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, provedené v internetovém obchodě zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto seznámení se; a zároveň

h/    kliknutí na tlačítko označené „Odeslat objednávku“

 

(v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednávka“).

 

02.04.    Prodávající ve lhůtě tří pracovních dnů od odeslání Objednávky podle bodu 02.03. těchto obchodních podmínek je vždy oprávněn, a to i opakovaně, požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení nebo doplnění Objednávky způsobem požadovaným Prodávajícím, např. písemně, telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li Kupující potvrdit nebo doplnit Objednávku ve lhůtě stanovené Prodávajícím a podle požadavku Prodávajícího, rozumí se, že Prodávající neakceptoval Objednávku a Kupní smlouva nebyla uzavřena.

 

02.05.    Objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí Prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího; tímto není dotčena povinnost Kupujícího podle bodu 03.04. těchto obchodních podmínek. O odeslání Zboží je Kupující informován e-mailem.

 

  1. Cena a platební podmínky

 

03.01.    Pro účely Kupní smlouvy je kupní cena za Zboží uvedena u jednotlivého Zboží na Internetovém obchodu v okamžiku odeslání Objednávky podle bodu 02.03. těchto obchodních podmínek (v těchto obchodních podmínkách také jako „Cena za Zboží“).

 

03.02.    K Ceně za Zboží Prodávající připočte Kupujícímu další poplatky, které nejsou zahrnuty v Ceně za Zboží, a kterými zpravidla jsou např.

a/    poplatek spojený se zvoleným způsobem úhrady Kupní ceny podle bodu 03.03. těchto obchodních podmínek; a/nebo

b/    poplatek spojený se zvoleným způsobem dodání podle bodu 04.03. těchto obchodních podmínek; a/nebo

c/    další poplatky vyplývající z právních předpisů a/nebo těchto obchodních podmínek;

 

a tedy celková cena, kterou je povinen Kupující uhradit Prodávajícímu se rovná součtu Ceny za Zboží a těchto poplatků (v těchto obchodních podmínkách také jako „Kupní cena“). 

 

03.03.    Kupující je na základě Kupní smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu, přičemž způsob úhrady Kupní ceny zvolí Kupující v Objednávce z nabízených možností.

 

03.04.    Prodávající není povinen odeslat Objednané Zboží, dokud nebude mít Prodávající informaci o provedení příkazu k úhradě Kupní ceny. Nebude-li Kupní cena (s výjimkou dobírky) uhrazena ani do 7 dnů ode dne odeslání Objednávky Kupujícím, pak se Kupní smlouva bez dalšího ruší; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 

03.05.    V případě způsobu platby v hotovosti/kartou na dobírku musí být Kupní cena uhrazena při dodání Objednaného Zboží; nebude-li uhrazena Kupní cena, Objednané Zboží nebude dodáno. Nebude-li Kupní cena uhrazena při dodání Zboží, ruší se Kupní smlouva bez dalšího, nedohodne-li se Prodávající a Kupující jinak; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 

03.06.    Prodávající vystaví po úhradě Kupní ceny Kupujícímu daňový doklad – fakturu a odešle ji elektronicky na jeho emailovou adresu uvedenou ve Formuláři nebo v listinné podobě spolu Objednaným Zbožím.

 

  1. Dodání Zboží a doprava

 

04.01.    Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu způsobem zvoleným Kupujícím v Objednávce (osoba zajišťující dopravu je v těchto obchodních podmínkách označena také jako „Přepravce“).

 

04.02.    Kupující je povinen převzít Zboží od Přepravce na místě určeném Kupujícím v Objednávce. O konkrétním termínu dodání Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce bude Prodávající nebo Přepravce informovat Kupujícího e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

 

04.03.    Nepřevezme-li Kupující z důvodu na jeho straně Zboží v termínu určeném podle bodu 04.02. těchto obchodních podmínek a Zboží tak bude nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než Kupující uvedl v Objednávce, Kupujícímu vznikne povinnost uhradit vzniklé náklady spojené s opakovaným doručováním Objednaného Zboží nebo s jiným způsobem doručení Objednaného Zboží. Nepřevezme-li Zboží Kupující z důvodu na jeho straně ani po opakovaném doručení v náhradním termínu, Zboží bude vráceno Prodávajícímu; Kupní smlouva se tím bez dalšího ruší; tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 

04.04.    Při převzetí Zboží je Kupující povinen prohlédnout a zkontrolovat obal, ve kterém je Zboží zabaleno, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě, že Kupující shledá, že obal, v němž je Zboží zabaleno, byl porušen, příp. že došlo k jeho neoprávněnému otevření, Kupující není povinen Zboží převzít.

 

04.05.    Po převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat správnost a úplnost Zboží podle zaslaného nebo přiloženého daňového dokladu. Zjistí-li Kupující, že Objednané Zboží bylo dodáno neúplné či došlo k dodání jiného Zboží, Kupující je povinen toto zjištění nahlásit Prodávajícímu písemně nebo elektronicky do 3 pracovních dní ode dne převzetí Zboží. Pokud tak Kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

04.06.    Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží Kupujícím.

 

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

05.01.    Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, a je-li Kupující zároveň Spotřebitelem, také pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (v těchto obchodních podmínkách také jako „Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

05.02.    Má-li Zboží při dodání vadu, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro Prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, může Kupující buď odstoupit od Kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Kupní ceny. Tato práva má Kupující i v případě, že se uvedená vada projeví později.

 

05.03.    Za vady Zboží odpovídá Prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží. Za vadné se považuje zejména Zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství.

 

05.04.    Kupující může reklamovat Zboží

 

a/    e-mailem na adrese eshop@emtecko.cz nebo

b/    požaduje-li opravu nebo odstupuje-li od Kupní smlouvy, poštou zasláním na adresu nám. Svobody 526, Třinec 73961.

 

05.05.    Kupující je povinen reklamovat Zboží dále bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu jeho vady dozvěděl. Reklamační formulář je možné nalézt zde https://eshop.emtecko.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/

 

05.06.    O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

 

05.07.    O reklamaci rozhodne Prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby Kupující poskytl potřebnou součinnost.

05.08.    Náklady spojené s vrácením Zboží hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající; jedná-li se o Spotřebitele, hradí Prodávající náklady spojené s vrácením Zboží i za reklamaci neoprávněnou.

 

 

  1. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem v zákonné lhůtě

 

06.01.    Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet

a/       dnem převzetí Zboží nebo

b/      dnem převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí nebo

c/       dnem převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.

 

06.02.    Pro odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek může Spotřebitel využít formulář poskytovaný Prodávajícímu, který je dostupný zde https://eshop.emtecko.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/

 

06.03.    Odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek zašle Spotřebitel Prodávajícímu na

 

a/    adresu Prodávajícího nám. Svobody 526, Třinec 73961 nebo

b/    elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího eshop@emtecko.cz.

 

06.04.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Objednané Zboží, které převzal od Prodávajícího.

 

06.05      Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Kupní cenu, stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Prodávající zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Objednaného Zboží podle bodu 04.01. těchto obchodních podmínek, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

06.06.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Objednané Zboží Prodávajícímu odeslal.

 

06.07.    Prodávající upozorňuje Spotřebitele, že podle právních předpisů odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi atp.

 

  1. Další práva a povinnosti

 

07.01.    Prodávající je oprávněn plnit své povinnosti vyplývající mu z Kupní smlouvy pomoci třetích osob.

 

07.02.    Veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena dle volby odesílatele

 

a/    písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo

b/    emailem nebo

c/    osobně.

 

  1. Uživatelský účet

 

08.01.    Bude-li to umožněno Prodávajícím a vytvoří-li si Kupující uživatelský účet na webové stránce Internetového obchodu (v těchto obchodních podmínkách také jako „Uživatelský účet“), může Kupující zasílat Objednávku podle bodu 02.03. těchto obchodních podmínek přes tento svůj Uživatelský účet.

 

08.02.    Kupující je povinen v souvislosti se zřízením Uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje o své osobě. Kupující je povinen tyto údaje po jakékoliv změně aktualizovat. Údaje Kupujícího v Uživatelském účtu a při odesílání Objednávky podle bodu 02.03. těchto obchodních podmínek jsou Prodávajícím považovány za správné. Nesprávnost a neaktuálnost těchto údajů jde k tíži Kupujícího.

 

08.03.     Přístup Kupujícího k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím osobám.

 

08.04.     Kupující nemá právní nárok na zřízení Uživatelského účtu.

 

08.05.     Další práva a povinnosti v souvislosti s Uživatelským účtem se řídí pravidly pro používání Uživatelského účtu, budou-li Prodávajícím vydány.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

09.01.    Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitelem, má podle Zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869 (www.coi.cz).

 

09.02.    Všechna práva k Internetovému obchodu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.

 

09.03.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

09.04.    Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto obchodních podmínek.   

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
×

Splátková kalkulačka ESSOX