Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů obchodní společností Moraviatel a.s.

 

  1. Informace o správci osobních údajů

 

01.01.    Správcem osobních údajů je obchodní společnost Moraviatel a.s., se sídlem Havlíčkova 2959/7, 796 01 Prostějov, IČO 292 61 988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddílu C, vložka 6288 (dále jen „Správce“).

 

01.02.    Správce zpracovává jako správce osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), níže uvedené osobní údaje v následujících případech a za následujících podmínek.

 

  1. Uzavírání kupních smluv

 

02.01.     Správce provozuje internetový obchod eshop.emtecko.cz (dále jen „Internetový obchod“), který je umístěn na stejnojmenné stránce eshop.emtecko.cz (dále jen „Webové stránky“), prostřednictvím kterého uzavírá kupní smlouvy na zboží nabízené na Webových stránkách s fyzickými a právnickými osobami (dále jen „Kupní smlouvy“).

 

02.02.     Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv osobní údaje následujících subjektů:

              a/       fyzických osob jako kupujících; a/nebo

               b/      fyzických osob jako zástupců kupujících

              (v této kapitole 02. „Uzavírání Kupních smluv“ dále jen „Subjekt údajů“).

 

02.03.     Kategorie osobních údajů:

              Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    identifikační údaje Subjektu údajů; a

b/    údaje o propojení Subjektu údajů s kupujícím (zastoupení kupujícího a právní základ tohoto zastoupení); a

c/    kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa); a

d/    údaje vzešlé z uzavření Kupní smlouvy a právního vztahu založeného Kupní smlouvou (druh zakoupeného zboží, platební údaje, reklamace apod.)

(v této kapitole 02. „Uzavírání Kupních smluv“ dále jen „Osobní údaje“).

 

02.04.     Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

a/    vyhodnocení objednávky Subjektu údajů a její potvrzení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    plnění smlouvy (dodání zboží, vyřizování reklamací); právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

c/    plnění zákonných povinností, a to povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), účetních a daňových předpisů apod.); právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů;

d/    uplatňování práv Správce (právo na zaplacení kupní ceny, obrana proti neoprávněným nárokům Subjektu údajů apod.); právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

e/    provoz uživatelského účtu; právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle Občanského zákoníku; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; nemá-li Subjekt údajů zájem, aby docházelo k tomuto zpracování osobních údajů, Subjekt údajů nemusí zřizovat uživatelský nebo je oprávněn jej kdykoli zrušit, byl-li již zřízen.

 

02.05.     Příjemci Osobních údajů

              Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/    poskytovatelům služeb v oblasti IT; a

b/    přepravcům, to je České poště, s.p., obchodní společnosti PPL CZ s.r.o. a obchodní společnosti General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., případně dalším obdobným subjektům; a

c/    poskytovatelům platebních služeb a bankám; a

d/    poskytovatelům služeb v oblasti daní a účetnictví; a

e/    třetím osobám, prostřednictvím kterých plní Správce své povinnosti z Kupní smlouvy.

 

02.06.     Doba zpracování Osobních údajů

              Doba zpracování Osobních údajů vyplývá z následujícího:

a/    doba pro splnění Kupní smlouvy a trvání promlčecích dob podle Občanského zákoníku k uplatnění práv ze strany Subjektu údajů; a

b/    povinnosti Správce uchovávat určité doklady podle daňových a účetních předpisů.

 

  1. Provoz Webových stránek a cookies

 

03.01.     Správce spravuje Webové stránky, to je doménu eshop.emtecko.cz.

 

03.02.     Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek osobní údaje návštěvníků Webových stránek (v této kapitole 03. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Subjekt údajů“).

 

03.03.     Kategorie osobních údajů / cookies:

              Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    IP adresa, údaj o operačním systému, údaj o typu internetového prohlížeče, údaj o druhu používaného zařízení a jiné obdobné údaje; a

b/    odkazy na Webové stránce, které navštíví Subjekt údajů (tyto údaje jsou však anonymizovány); a

c/    soubory cookies (tzv. malé textové soubory, které se uloží do Vašeho zařízení, pokud Subjekt údajů navštíví a pokud si prohlíží Webové stránky), a to konkrétně:

  • technické cookies (bez těchto cookies nemůžou fungovat Webové stránky a nelze nakupovat v Internetovém obchodu);
  • analytické cookies (porozumění fungování Webových stránek);
  • funkční cookies (informace o Subjektu údajů a zjednodušení používání Webových stránek Subjektem údajů);
  • reklamní cookies (přizpůsobení reklamy);

 

více informací o tom jsou cookies lze najít zde;

(v této kapitole 03. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Osobní údaje“).

 

03.04.     Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

a/    zajištění fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    zlepšení fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

souhlas se zpracováním cookies pro tyto účely lze udělit prostřednictvím cookies banneru na Webových stránkách; a zároveň

c/    marketingové účely; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

souhlas se zpracováním cookies pro tyto účely lze udělit prostřednictvím cookies banneru na Webových stránkách.

 

03.05.     Příjemci osobních údajů

Správce může využívat nástroje společnosti Google a propojení Webových stránek na sociální sítě prostřednictvím pluginů těchto sociálních sítí. 

 

03.06.     Doba zpracování Osobních údajů

              Zpracování Osobních údajů může být:

a/    krátkodobé; zejména u cookies, které se vymažou po opuštění Webové stránky; nebo

b/    dlouhodobé; zejména u cookies, které zůstávají uložené v zařízení Subjektu údajů Webové stránky, dokud se nevymažou.

 

  1. Marketing

 

04.01.     Správce v souvislosti s provozem Internetového obchodu provádí marketingové aktivity.

 

04.02.     Subjekt údajů:

Správce provádí marketingové aktivity zaměřené na:

a/    zájemce o uzavření Kupní smlouvy; nebo

b/    kupující, bývalé a potenciální zákazníky; nebo

c/    jiné osoby, které se zajímají o Internetový obchod a zboží nabízené Správcem,

(v této kapitole 04. „Marketing“ dále jen „Subjekt údajů“).

 

04.03.     Kategorie osobních údajů:

              Správce zpracovává v souvislosti s prováděním Marketingu následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/    identifikační údaje Subjektu údajů; a

b/    údaje o propojení Subjektu údajů s kupujícím (zastoupení kupujícího a právní základ tohoto zastoupení); a

c/    kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa); a

d/    údaje vzešlé z uzavření Kupní smlouvy a právního vztahu založeného Kupní smlouvou (druh zakoupeného zboží, platební údaje, reklamace apod.), příp. i poptáváné zboží Subjektem údajů, včetně profilace Subjektu údajů,

(v této kapitole 04. „Marketing“ dále jen „Osobních údajů“).

 

04.04.     Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

              Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

a/    jiný přímý marketing než šíření elektronických obchodních sdělení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/    analýza údajů Subjektu údajů v rámci věrnostního programu; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

04.05.     Příjemci Osobních údajů

              Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/    poskytovatelům služeb v oblasti IT; a

b/    poskytovatelům služeb v oblasti reklamy a marketingu.

 

04.06.     Sociální sítě

Správce bude provádět marketingové aktivity také prostřednictvím sociálních sítí, jako např.

a/    Facebook; a/nebo

b/    jiné sociální sítě;

 

Správce odkazuje na informace o zpracování osobních údajů provozovatelů těchto sociálních sítí.

 

04.07.     Doba zpracování Osobních údajů

              Zpracování Osobních údajů může být:

a/    do doby, než Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů; nebo

b/    na dobu nezbytně nutnou pro Správce.

 

  1. Práva subjektů údajů

 

05.01.     Subjekty údajů mají následující práva:

a/    právo na přístup k osobním údajů podle článku 15 GDPR; a zároveň

b/    právo na opravu podle článku 16 GDPR; a zároveň

c/    právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR; a zároveň

d/    právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR; a zároveň

e/    právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR; a zároveň

f/     právo vznést námitku podle článku 21 GDPR; a zároveň

g/    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování, a to podle článku 22 GDPR;

 

text GDPR je přístupný zde;

 

informace o jednotlivých právech subjektů údajů a jejich uplatňování lze najít i na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zde.

 

05.02.     Subjekty údajů mohou podat přímo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, emailová adresa posta@uoou.cz.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

06.01.    Správce si vyhrazuje tuto informaci změnit, doplnit nebo zrušit, a to nejenom způsobem, jak byla tato informace zveřejněna nebo zpřístupněna subjektům údajů.

 

06.02.    Správce může subjektům údajů poskytnout další informace o zpracování osobních údajů, bude-li si to vyžadovat povaha a účel zpracování osobních údajů a/nebo jiné okolnosti spojené se zpracováním osobních údajů, např. při žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takto poskytnuté informace mají přednost před informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
×

Splátková kalkulačka ESSOX